TIỆC TẤT NIÊN 2020

Tiệc tất niên cho công nhân viên IRI năm 2020.